Is this it?

I spesialrapporten til The Economist ”Data, data everywhere” fra februar 2010 diskuterer Craig Mundie utsagnet ”Data is becoming the new raw material of business”. I den omtalte rapporten presenteres begrepet ”Big Data”, og fenomenet predikeres å være et globalt paradigme. Hvordan Big Data skal defineres, har vært et mye debattert emne siste årene, men uansett definisjon er det et faktum at implikasjonen av Big Data har potensial til å være en av vår tids største drivkrefter for økonomisk og samfunnsmessig utvikling.

Konseptet ”Big Data” er underbygget av det klassiske resonnementet om at data i seg selv er grunnlag for gode og kalkulerte beslutninger. Den markante utfordringen til denne tesen er den hyppige endringsfrekvensen i dagens konsumentatferd. Det innebærer at kravene til data i stadig høyere grad dreier seg om å konstant agere i dynamisk sanntidsflyt, som en slags ”ferskvare”. Parallelt med teknisk innovasjon har produksjonen og tilgangen til data har økt drastisk. Det finnes ingen eksakte måletall, men i mars 2014 vurderte BBC at omtrent 90% av verdens data er produsert de siste årene.

Med data som ferskvare har nye teknologier blitt utviklet med hensikten å samle inn, ekstrahere og prosessere data i sanntid. Nettopp sanntidselementet er fundamentet for å kunne fatte mer effektive og individtilpassede beslutninger. Et utopisk eksempel på dette er konseptet Internet of Things, der nettverkstilkoblede sensorer i økende grad innhenter og analyser store mengder data. Til tross for den økende etterspørselen av denne typen teknologi er det i dag forholdsvis få bedrifter som fullt ut har lykkes med å effektivt implementere løsninger for å håndtere Big Data. Dette skyldes primært høye omstillngskostnader, men også at bedrifter forsøker å tilpasse dagens løsninger til Big Data-paradigmet, når de snarere burde fokusere på utvikling av nye løsninger. En slik endring vil være grunnleggende i det å skape utslagsgivende konkurransefortrinn i fremtiden. «There’s no stopping it,» sier Joe Tucci, CEO i EMC. «The Internet of things is coming, and you better disrupt or prepare to be disrupted.»

I Core Groups ferske analyse av markedsanalyseaktører i Norge synliggjøres teknologiens disruptive rolle i bransjen. I tråd med de store globale utviklingstrendene utfordres de tradisjonelle aktørenes verdikjeder av programvareleverandører med integrerte digitale verktøy for analyse og datafangst. Disse automatiserte metodene gir opphav til helt nye verdiforslag og utfordrer også bransjens tradisjonelle inntektsstrømmer. Fremveksten av globale standardiseringer, samt leveranse via cloud, resulterer i at noen aktører sikrer kostnadseffektiv og verdensdekkende distribusjon, mens det for majoriteten av dagens tradisjonelle aktører representerer en utfordrende omstilling . En av konsekvensene er at bransjen for markedsanalyse preges av et fåtall dominerende konkurrenter som opererer internasjonalt og per i dag kontrollerer nærmere 70% av det norske markedet. Til tross for at bransjen preges av konsolidering, særlig blant mindre aktører, viser utviklingen at det er digitalisering som er avgjørende for overlevelse og suksess fremtiden.

Cloud computing har vært på sterk fremmarsj de seneste årene. Cloud-teknologien muliggjør døgnkontinuerlig tilgang på informasjon, og i visse bransjer, eliminerer den tidligere distribusjonsledd. Data er blitt billig og globalt tilgjengelig. Det at konseptet og utbyggingen av cloud computing primært har vært drevet av konsumentfokuserte internettaktører, må igjen sees opp mot Big Data-trenden.

Ser vi på vi de globale utviklingstrendene som et helhetlig bilde, kan den teknologiske og digitale utviklingen beskrives som et maskineri: Dersom Big Data er drivstoffet for utviklingen av dagens bedrifter, er cloud computing rørene som får dataen til å nå den beslutningsmotoren. Det er i dag ikke mulig å se slutten på denne overveldende digitale maratonen. Hva som blir det neste som transformerer konseptet Big Data til en verdiskapende turbokompressor, gjenstår å se, men én sak er helt sikker – Big Data representerer en av de største omstillingsutfordringene for tradisjonelle bedrifter verden over.