Styret – et nødvendig onde eller en ressurs?

Holdningen til dette spørsmålet kan en jo velge selv, men aksjeloven er klar med minimumskrav uansett størrelsen på selskapet.

Det er åpenbart mer krevende for et lite selskap med færre ressurser å holde seg oppdatert og ajour med lover og pålegg. Det kan jo virke som rått parti å stille samme krav til  selskaper med flere hundre millioner i omsetning og mange hundre ansatte i forhold til et aksjeselskap med om lag ti ansatte. Virkeligheten er imidlertid at de fleste aksjeselskaper registrert i Foretaksregisteret har under 20 ansatte. I skrivende stund er det det bare 5% av totalt 230 000 aktive aksjeselskap som har mer enn 20 ansatte, og 95% av bedriftene kan således karakteriseres som små.

Brorparten av disse bedriftene har bare én eller to eiere, og med ingen eller få ansatte kan det være en utfordring å få det lovpålagte styrearbeidet til fungere godt, og være til gavn for selskapet. Core group har gjort en analyse og benchmarket 516 selskapers styrer og som viser at bare om lag 20% av selskapene har det vi har karakterisert som meget gode styrer. Det betyr at det er et forbedringspotensiale i de fleste selskapsstyrer.

I dag finnes det mange muligheter for mindre selskaper å profesjonalisere sin virksomhet ved å gå sammen med andre selskaper, kjøpe tjenester eller inkorporere standardsystemer. Man får tilgang til flere ressurser, riktig kompetanse og blir mindre sårbare, det være seg kjøp av regnskapstjenester, felles sentralbord, samlokalisering med der tilhørende vaktmestertjenester og kantine. Det er også mulig å ta i bruk standard løsninger for kvalitetssystemer, internkontroll og helse/miljø/sikkerhet (HMS).

Denne tilnærmingen vil vi hevde ikke er hensiktsmessig eller mulig når det gjelder å få et effektivt og relevant styrearbeid som ivaretar selskapets behov og aksjelovens minimumskrav. Det finnes ikke et standard styrearbeid som kan implementeres. Det vil være ulike behov i forhold til hvilken bransje, livssyklus og størrelse selskapet har, og ikke minst hvilke eiere og aksjonærsammensetning selskapet har. Et riktig sammensatt styre vil i tillegg tilføre kompetanse og nettverk man ellers ikke ville hatt.

Vårt syn er at jo før jo heller man tar konsekvensene av at aksjeloven stiller krav til hvordan et selskap skal driftes og gjør det ”nødvendige onde” om til en ressurs jo bedre er det. Ved å sikre at man overholder aksjelovens krav, ivaretar eiernes ambisjon og får en forsvarlig økonomisk utvikling unngår man å stilles til personlig ansvar slik man kan risikere dersom styret ikke har gjort det som forventes i henhold til aksjeloven.