Forholdet mellom lønnsutvikling og timeprisutvikling i IT-bransjen har nådd et kritisk punkt

Core group har analysert de 80 største norske IT-konsulentbedriftene – med et særlig fokus på å avdekke forholdet mellom lønnsutvikling og utvikling i timepriser. Analysen ser på hele verdikjeden, både IT-rådgivning, systemutvikling, samt drift- og forvaltning. Vår analyse viser at lønnsutviklingen er stadig økende, mens prisutviklingen stagnerer. Indekserte tall for de siste årene viser en prisutvikling som har stabilisert seg på knappe 1 %, mens lønnsutviklingen har en årlig vekst på 4-5 %. Trenden fremover viser også en ytterligere økning i lønnsveksten (SSB).

Det er flere underliggende bransjetrender som bygger opp under denne utviklingen:

 • Offshoring bidrar til økende prispress for leverandørene. Kundene forventer i enkelte tilfeller internasjonale priser og lokalt servicenivå. Her er det opp til IT-selskapene å ha et mer bevisst forhold til kostandsnivået knyttet til hver leveranse for å tilby en leveransemodell som er både  lønnsom for leverandøren, samtidig som best mulig kvalitet blir levert til kundene.
 • Formaliseringen av innkjøpsfunksjonen i både privat og offentlig sektor har bidratt til at pris i økende grad er avgjørende for valg av leverandør. Riksrevisjonen har nylig evaluert anskaffelsespraksisen i offentlig sektor og konkludert med at regelfokus i offentlige anskaffelser er overstyrende og det innkjøpsfaglige aspektet blir undervurdert. I tillegg oppleves kompetansen hos innkjøper knyttet til hva som faktisk kjøpes, i enkelte tilfeller mangelfull (Riksrevisjonen Dok 3:6 (2010 -2011). En økende trend er at privat sektor følger etter det offentlige i utforming av innkjøpsfunksjonen. Et konkret eksempel på dette er at Statens standardavtale (SSA) i økende grad benyttes av private bedrifter. Konsekvensen av en rigid utforming av innkjøpsfunksjonen er at pris ender opp som det eneste kriteriet det er mulig å sammenligne objektivt på tvers av leverandører.
 • Fremveksten av konsulentmeglere bidrar til et høyt press på prisene lokalt, da disse kan tilby ressurser til vesentlig lavere timepriser enn de store konsulenthusene grunnet lave administrative kostnader og høy grad av fleksibilitet.

I tillegg til trendene i markdet er tilgangen på kompetanse knapp i Norge, og IT-selskapene må betale stadig høyere lønninger for å kapre de beste hodene. Det er derfor et paradoks at leverandørene presses på pris, selv i et marked der etterspørselen etter kompetanse er høy. Marginene reddes imidlertid av store volumer på kort- til mellomlang sikt. Men dersom utviklingen fortsetter, vil dette kun være en midlertidig hvilepute.

Mer detaljer om forholdet mellom timeprisutvikling og lønnsvekst finnes i vår seksjon om bransjeutvikling.

En kommentar på “Forholdet mellom lønnsutvikling og timeprisutvikling i IT-bransjen har nådd et kritisk punkt
 1. terje sand sier:

  Christoffer,

  Dette er neppe en utvikling som er ekslusiv for IT bransjen (lønnsutvikling i off.sekor er et verre case – i forhold til vekst i BNP). Men det som er gledelig er at en slik utvikling vil presse frem innovasjon på flere områder;
  1. nye samhandlingsmetoder
  2. overføring av kompetanse
  3. nye avtaleformer
  4. ny utviklingsteknologi

2 Pings og/Tilbakesporinger for "Forholdet mellom lønnsutvikling og timeprisutvikling i IT-bransjen har nådd et kritisk punkt"
 1. [...] høyt utdannet arbeidskraft i Norge ser vi tendensen til en negativ marginutvikling i markedet. Core groups analyse av det norske IT-tjenestemarkedet viser også klart at lønnsutviklingen i makedet for kunnskapsbedrifter den senere tid har tatt [...]

 2. [...] Styrelederen i et selskap jeg jobbet med for en del år siden, sa til meg en gang: Det finnes to absolutte løgner her i livet. Den første sies ved alteret: ”I will love you forever”. Den andre er: ”I’m from corporate, and I’m here to help”. Den påfølgende prosessen har mange navn, effektivisering, rasjonalisering, kostnadskutt, marginforbedring, osv og er ofte preget av stor grad av usikkerhet og frykt blant de ansatte. Men behovet for effektivisering er en situasjon de fleste virksomheter på et tidspunkt vil erkjenne. Enten det fremtvinges av endringer i markedet slik  for eksempel mediabransjen opplever, krav fra  (nye eller eksisterende) eiere eller misforhold mellom kostnader og inntekter. [...]