Månedlige Arkiver: mars 2012

Bedrifter på trygd

Formålet med en bedrift er å skape overskudd for eierne. Vellykkede bedrifter skaper dessuten positive ringvirkninger som følge av økonomisk vekst, skatteinngang og høyere aktivitet i samfunnet. Vi er helt avhengige av at det skapes nye bedrifter, og at disse lykkes, for å opprettholde livskvaliteten i landet – med eller uten olje. Gjennom det offentlige virkemiddelapparatet er det satt av i størrelsesorden 10 milliarder kroner årlig til forskning, utvikling og innovasjon, for å oppnå nettopp dette. Nå viser det seg at en stor andel av midlene går til landbruk, opprettholdelse av døende industri og diverse kulturelle formål, men det blir likevel betydelige ressurser igjen til private vekstbedrifter. De aller fleste

Telekom på dypt vann

Core group er svært skeptiske til bærekraftigheten til dagens norske telekom-bransje. Våre analyser viser at bransjen ikke har noen melkeku lenger og taper terreng i forhold til software-bransjen. Kun 1/3 av telekom-selskapene i vår analyse har en tilfredsstillende avkastning i forhold til et normalt avkastningskrav på investert kapital. Bakteppet for denne lave verdiskapingen er at veksten i form av økt markedspenetrasjon er i ferd med å flate ut, eller – som for i segmentene fasttelefoni og SMS – gå inn i en fase med negativ utvikling. Videre viser det seg at inntektspotensialet fra nye IP-baserte tjenester som IP-TV, Maskin-til-Maskin-kommunikasjon, Unified Communication og andre Cloud-baserte tjenester ikke tilfaller de tradisjonelle telekom-aktørene.

Resultatfokus, relasjonsfokus eller noe midt imellom?

Mange bedrifter i dag har et stort press på resultatfronten, men evner ikke alltid å levere i forhold til forventningene.  Hva gjør man da?  Utøver man diktatorisk lederskap og truer de ansatte til å levere i form av lange arbeidsdager og korte tidsfrister, eller kaller man inn til allmøte og tar en hyggelig prat over en kopp kaffe før de ansatte igjen går hjem til sitt og sine? Det finnes selvsagt en mellomting, men dessverre er det slik at balansegangen er vanskelig å nå.  I tillegg varierer den fra bransje til bransje, fra bedrift til bedrift, fra avdeling til avdeling og fra leder til leder. Hvor skal man legge listen?