Verdien av en forretningsstrategi kan tallfestes!

Mange bedriftsledere er desillusjonert i forhold til strategiprosesser og strategiarbeid overhodet. Dette er kanskje ikke så overraskende med tanke på at mye av det strategiarbeidet som gjennomføres er arbeidskrevende og gir begrensede resultater. Min hypotese er at mangelen på resultater ikke skyldes at strategiarbeid i seg selv er uproduktivt, men at det er stor mangel på kompetanse knyttet til hva strategiarbeid er og kan være.

For å vise at en forretningsstrategi har en konkret verdi kan vi ta utgangspunkt i en børsnotert bedrift. Denne bedriftens aksjekurs i forhold til fortjenesten (price/earning), sier noe om i hvilken grad markedet tror på fremtidsutsiktene til bedriften. I dette ligger det et estimat av både vekst og fortjenestemuligheter i fremtiden. Dette vil igjen være en direkte konsekvens av hvordan markedet oppfatter bedriftens evne til å bygge og videreutvikle konkurransefortrinn, som på sin side krever at bedriften er i stand til å  realisere en forretningsstrategi med dette formålet.

Verdien av forretningsstrategien er ganske enkelt verdien av bedriften etter forretningsstrategien blir kommunisert til markedet fratrukket verdien av bedriften før den blir kommunisert. Dette kan naturligvis føre til at den kan ha negativ verdi. Det er i så fall et signal som ledelsen bør ta alvorlig.

2 kommentarer på “Verdien av en forretningsstrategi kan tallfestes!
  1. Veldig godt skrevet – hadde flere hatt fokus på dette hadde færre norske selskaper kjørt seg inn i et hjørne. For mindre og ikke børsnoterte selskaper har likevel ressonnementet validitet – tillitten i mellom ledelsen – de ansatte – kunder og leverandører bygges gjennom fremtidstro og en godt formulert og kommunisert forretningsstrategi.

  2. Truls Unholt Truls Unholt sier:

    Jeg tror også at en godt kommunisert og gjennomarbeidet forretningsstrategi kan være verdifull for ikke-børsnoterte selskaper. For slike selskaper vil det imidlertid være vanskeligere å måle verdien av forretningsstrategien, siden de normalt ikke er gjenstand for løpende verdifastsettelse på samme måte som børsnoterte selskaper.

    Ellers så er jo strategiarbeidet ofte et mer eller mindre relevant vedheng til budsjettprosessen, som «låser» det strategiske mulighetsrommet og følgelig blir et dårlig substitutt for en skikkelig strategiprosess. I slike tilfeller er ikke veien lang (i hvert fall for bedrifter som befinner seg i landskap som er beheftet med store endringer), til å «kjøre seg inn i et hjørne».